Njoy-Deals:
Eerlijke deals
met daarbij de
beste service !
Bel gerust voor
info of bij vragen:
31.475.493835 !
Tip van de Week !
3 dgn Achterhoek
€ 99,00 (2 pers.)
Hotel Ehzerwold !
Bij elke aankoop !
Spaar automatisch
voor extra korting !

Algemene voorwaarden Njoy-Deals

 

Voor het gebruik van de diensten van www.njoydeals.nl gelden de volgende gebruik(er)s voorwaarden:

1):        De website www.njoydeals.nl evenals het systeem voor de verkoop van de tegoedbonnen/vouchers op deze site worden geëxploiteerd door Njoy-Deals. Njoy-Deals is een handelsnaam behorende bij Aljora V.o.F., Baetserveldsingel 43, 6088 HS Roggel (kvk 13022081).

2):        Op de website www.njoydeals.nl van Njoy-Deals worden tegoedbonnen voor diensten of goederen van andere ondernemingen (partners) aangeboden. Uitgever van deze tegoedbonnen of vouchers van de in de tegoedbonnen aangegeven diensten of goederen zijn alleen de telkens aangegeven partners die deze diensten of goederen op basis van hun betreffende Algemene Voorwaarden leveren.

3):        Njoy-Deals zelf is niet gehouden tot het leveren van de in de tegoedbonnen vermelde prestaties of de levering van de aangegeven goederen maar verbindt zich er alleen toe dat de tegoedbon het recht op het leveren van de dienst door de partner verschaft indien voldaan is aan de bepalingen in deze algemene voorwaarden.

4):        De gebruiksvoorwaarden van Njoy-Deals worden aanvaard nadat de betreffende button bij de bestelling wordt aangevinkt. Pas nadat dit gebeurt is kan men daadwerkelijk overgaan tot koop van de aangeboden dienst of product.

5):        Door aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden erkent de koper nadrukkelijk dat Njoy-Deals nooit aansprakelijk gesteld kan worden indien een Partner, om welke reden dan ook, zijn/haar verplichtingen m.b.t. de zijn/haar aangeboden dienst/product niet of niet geheel nakomt. Terugvordering van het reeds betaalde bedrag aan het adres van Njoy-Deals is dientengevolge uitgesloten ervan uitgaande dat Njoy-Deals haar financiële verplichtingen jegens de Partner al heeft voldaan. Mocht betaling van het verschuldigde aan de Partner nog niet zijn gedaan, dan zal Njoy-Deals direct tot terugbetaling naar de koper toe overgaan.

6):        Indien sprake is van een situatie zoals geschetst in art. 5 dan zal Njoy-Deals alles in het werk stellen om, naar eer en geweten, te trachten de ontstane en geleden schade naar de koper toe zoveel mogelijk te beperken. Dit binnen de mogelijkheden die Njoy-Deals daartoe heeft en zonder daarbij enige garantie over af te kunnen geven.

7):        De betaling van de klant vindt direct plaats nadat deze aangegeven heeft de deal te willen kopen. Eenmalig wordt er per transactie € 0,99 tot € 1,99 aan kosten in rekening gebracht als zijnde transactie-, behandel-, bank- en administratiekosten. De verkoop van de tegoedbon komt pas tot stand, wanneer Njoy-Deals de betaling succesvol heeft kunnen boeken. Mocht de betaling bij de eerste poging niet tot stand komen of worden geannuleerd dan komt de verkoop van de tegoedbon niet tot stand.

8):        De tegoedbon wordt na de succesvolle koop per e-mail naar het e-mailadres verstuurd dat men bij de bestelling heeft aangegeven. De verzending van de tegoedbon vindt plaats meteen nadat de betaling succesvol is verlopen.

9.1):     De consument kan de overeenkomst betreffende de koop van je tegoedbon binnen 14 werkdagen zonder opgave van redenen schriftelijk herroepen (uitgezonderd hierop zijn artikelen waarbij dit vanwege hygienische redenen niet kan zoals b.v. sokken of bad- of (onder)kleding) of gepersonaliseerde produkten die speciaal voor u zijn gemaakt. Bij een evt. herroeping dient men de op de voucher vermelde code (controlecode) expliciet te vermelden. De herroepingtermijn vangt aan op de dag dat je je aangekochte tegoedbon (per e-mail) hebt ontvangen. Indien de gedane aankoop een artikel of produkt betreft, dan zijn de retour-verzendkosten voor rekening van de consument of er zou sprake moeten zijn van een foutieve levering of 'defect'. In dat laatste geval zijn de verzendkosten voor rekening van de leverancier tenzij anders aangegeven.

9.2):     Na het verzilveren v/d tegoedbon bij de partner is een herroeping niet meer mogelijk.

9.3):     De herroeping dient te worden gestuurd aan: Njoy-Deals, Baetserveldsingel 43, 6088 HS Roggel of email: info@njoydeals.nl

9.4):     In geval van een rechtsgeldige herroeping zal Njoy-Deals de aangekochte tegoedbon annuleren en het reeds betaalde aankoopbedrag (minus de € 0,99 aan transactiekosten) binnen 10 dagen na ontvangst van de herroepingverklaring terugstorten op het bij Njoy-Deals bekend zijnde rekeningnummer.

10):      De duur van de verkoop van een tegoedbon is qua tijd beperkt en wordt per deal afzonderlijk vastgesteld door Njoy-Deals. De duur en resterende tijd staan duidelijk bij de betreffende deal vermeld. Na afloop van deze periode zijn er geen verkopen meer mogelijk.

11):      Alle tegoedbonnen of vouchers zijn voorzien van een unieke codering die de partner bij het verzilveren van de tegoedbon met een in zijn bezit zijnde lijst vergelijkt. De tegoedbon kan worden overgedragen. Het vermenigvuldigen, bewerken of veranderen van de tegoedbon is niet geoorloofd. Njoy-Deals behoudt zich het recht voor om in geval van een gegronde verdenking ten aanzien van een verboden vermenigvuldiging de opgeslagen gegevens aan de betreffende partner door te geven en juridische stappen te nemen.

12):      Voor zover er niets anders aangegeven is, kan iedere tegoedbon slechts één maal worden gebruikt of worden ingeleverd. Wanneer de waarde van de tegoedbon niet volledig wordt verbruikt of wanneer er geen volledig gebruik wordt gemaakt van de prestatie, vervalt het niet gebruikte verschil. Een restitutie is niet mogelijk.

13):      Als er op de tegoedbon een geldigheidsduur staat vermeld dan kan de tegoedbon alleen binnen deze geldigheidsduur bij de partner worden verzilverd. Indien de tegoedbon niet binnen deze geldigheidsduur verzilverd wordt, vervalt het recht op verzilvering of men moet met de betreffende partner hierover aanvullende afspraken hebben gemaakt. Dit laatste valt dan buiten de aansprakelijkheid van Njoy-Deals.

14):      Njoy-Deals deals behoudt zich het recht voor om de omvang en de functionaliteit van de website te allen tijde te wijzigen, te beperken of deze stop te zetten. Mocht er sprake zijn van technische storingen of onderhoudswerkzaamheden dan kan het functioneren van de website daardoor worden beperkt of tijdelijk worden onderbroken. Onder bepaalde omstandigheden wellicht zelfs met mogelijk dataverlies. Njoy-Deals kan hierover geen enkele garanties geven en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de services of voor het uitblijven van technische storingen of dataverlies.

15):      Njoy-Deals en haar partners behouden alle auteurs- en andere rechten m.b.t. de gepubliceerde inhouden, informaties, foto’s, video’s. Een overname, verandering, vermenigvuldiging, publicatie, doorgave aan derden en/of een anderszins gebruik zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Njoy-Deals of van de ter zake betroffen partner is daarom uitdrukkelijk verboden.

16):      Njoy-Deals kan deze gebruiksvoorwaarden ten alle tijden aanpassen. De telkens actuele gebruiksvoorwaarden vindt u telkens vermeld beneden op de website www.njoy-deals.nl onder de button “algemene voorwaarden”.

17):      Met de koop van een tegoedbon gaat de koper ermee akkoord dat Njoy-Deals zijn persoonsgegevens, in het bijzonder zijn naam (voornaam en achternaam), adres, telefoonnummer en zijn e-mailadres worden opgeslagen en worden gebruikt voor het toezenden van exclusieve aanbiedingen of voor het toezenden van nieuws over Njoy-Deals. De klant kan zijn toestemming op ieder moment zonder reden herroepen en zal dan geen aanbiedingen en informatie van Njoy-Deals meer ontvangen. Herroeping is mogelijk o.a. door het versturen van een email naar info@njoydeals.nl

18):      Mochten afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden of van de met de partner gesloten overeenkomst geheel of ten dele ongeldig zijn, dan raakt dit de rechtsgeldigheid van de rest van de overeenkomst niet.

19):      Op deze gebruiksvoorwaarden en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. Ook voor alle geschillen, voortvloeiend uit deze voorwaarden, is het Nederlands recht van toepassing.